Phân bón NPK

 • PK

  Phân bón Long Bình
  PK

  Phân bón hỗn hợp PK (TCCS 07)

  1)     Thành phần:

  P2O5hh: 10%; K2Ohh: 40%; Axit Fulvic: 1%: B; 500ppm; Zn: 200 ppm; Mg: 100 ppm;  Fe: 100 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • NP

  Phân bón Long Bình
  NP

  Phân bón hỗn hợp NP (TCCS 08)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 55%; Axit Fulvic: 1%; B: 1000ppm; Zn: 100ppm;  Mg: 100 ppm; Cu: 250 ppm.  

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 10-10-27

  Phân bón Long Bình
  10-10-27

  Phân bón khoáng hòa tan No3 (TCCS 04)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 27%; SiO2: 1%; S: 5%; B: 1000ppm; Zn: 100 ppm; Fe: 100ppm;Cu: 500ppm. 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 30-9-9

  Phân bón Long Bình
  30-9-9

  Phân bón khoáng hòa tan No1 (TCCS 05)

  1)     Thành phần:

  Nts:30%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 9%; SiO2: 1%; S: 0,02%; B: 800ppm; Zn: 300 ppm; Fe: 100 ppm; Mg: 500ppm.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • NPhot

  Phân bón Long Bình
  NP

   Phân bón hỗn hợp NP (TCCS 08)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 55%; Axit Fulvic: 1%; B: 1000ppm; Zn: 100ppm; Mg: 100 ppm; Cu: 250 ppm.  

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PK

  Phân bón Long Bình
  PK

  Phân bón hỗn hợp PK (TCCS 07)

  1)     Thành phần:

  P2O5hh: 10%; K2Ohh: 40%; Axit Fulvic: 1%: B; 500ppm; Zn: 200 ppm; Mg: 100 ppm;  Fe: 100 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 17-7-17

  Phân bón Long Bình
  17-7-17

  Phân bón khoáng hòa tan No2 (TCCS 06)

  1)     Thành phần:

      Nts:17%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 17%; SiO2: 1%; B: 1500ppm; Zn: 100ppm; Mg: 250 ppm; Cu: 250 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 30-9-9hot

  Phân bón Long Bình
  30-9-9

  Phân bón khoáng hòa tan No1 (TCCS 05)

  1)     Thành phần:

  Nts:30%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 9%; SiO2: 1%; S: 0,02%; B: 800ppm; Zn: 300 ppm; Fe: 100 ppm; Mg: 500ppm.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 10-10-27

  Phân bón Long Bình
  10-10-27

  Phân bón khoáng hòa tan No3 (TCCS 04)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 27%; SiO2: 1%; S: 5%; B: 1000ppm; Zn: 100 ppm; Fe: 100ppm;Cu: 500ppm. 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết