DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Canxi sữa Thanh long

  Phân bón Long Bình
  Canxi sữa Thanh long

  Phân bón LB CaO Sữa ( TCCS 02)

  1)     Thành phần:

  Nts:2%; K2Ohh: 10%; CaO/Ca: 30/21,4%; S: 1%; Zn: 300ppm; Fe : 100ppm;

  Mg: 500 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi Bo Thanh long

  Phân bón Long Bình
  Canxi Bo Thanh long

  Phân bón LB-KaC2 (TCCS 11)

  1)     Thành phần:

   Nts:4.5%; K2Ohh: 18%; SiO2: 0,01; MgO: 0,1%; CaO/Ca:10/ 7,1%; S: 0,05%; Zn: 100ppm; Fe: 100 ppm; Cu: 100 ppm; B: 1000ppm

  2)     Liều lượng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 6-5-7 Thanh long

  Phân bón Long Bình
  6-5-7 Thanh long

  Phân bón LABIS 68 ( TCCS 01)

  1)     Thành phần:

  Nts:6%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 7%; Ca: 0,1%; Mg: 0,2%; S: 0,05%; B: 200ppm; Zn: 500 ppm; Mo: 50 ppm; Cu: 150 ppm, Axit Amin: 2000 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • TRUNG VI LƯỢNG

  Phân bón Long Bình
  TRUNG VI LƯỢNG

  Phân bón trung vi lượng(TCCS 03)

  1. Thành phần:

              CaO/ca: 4/2,8%; S: 5%; MgO/Mg: 3/1,5%; B: 2000 ppm; Hữu cơ: 4,9%;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PK

  Phân bón Long Bình
  PK

  Phân bón hỗn hợp PK (TCCS 07)

  1)     Thành phần:

  P2O5hh: 10%; K2Ohh: 40%; Axit Fulvic: 1%: B; 500ppm; Zn: 200 ppm; Mg: 100 ppm;  Fe: 100 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • NP

  Phân bón Long Bình
  NP

  Phân bón hỗn hợp NP (TCCS 08)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 55%; Axit Fulvic: 1%; B: 1000ppm; Zn: 100ppm;  Mg: 100 ppm; Cu: 250 ppm.  

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 10-10-27

  Phân bón Long Bình
  10-10-27

  Phân bón khoáng hòa tan No3 (TCCS 04)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 27%; SiO2: 1%; S: 5%; B: 1000ppm; Zn: 100 ppm; Fe: 100ppm;Cu: 500ppm. 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 30-9-9

  Phân bón Long Bình
  30-9-9

  Phân bón khoáng hòa tan No1 (TCCS 05)

  1)     Thành phần:

  Nts:30%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 9%; SiO2: 1%; S: 0,02%; B: 800ppm; Zn: 300 ppm; Fe: 100 ppm; Mg: 500ppm.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • NPhot

  Phân bón Long Bình
  NP

   Phân bón hỗn hợp NP (TCCS 08)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 55%; Axit Fulvic: 1%; B: 1000ppm; Zn: 100ppm; Mg: 100 ppm; Cu: 250 ppm.  

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PK

  Phân bón Long Bình
  PK

  Phân bón hỗn hợp PK (TCCS 07)

  1)     Thành phần:

  P2O5hh: 10%; K2Ohh: 40%; Axit Fulvic: 1%: B; 500ppm; Zn: 200 ppm; Mg: 100 ppm;  Fe: 100 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 17-7-17

  Phân bón Long Bình
  17-7-17

  Phân bón khoáng hòa tan No2 (TCCS 06)

  1)     Thành phần:

      Nts:17%; P2O5hh: 7%; K2Ohh: 17%; SiO2: 1%; B: 1500ppm; Zn: 100ppm; Mg: 250 ppm; Cu: 250 ppm;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 30-9-9hot

  Phân bón Long Bình
  30-9-9

  Phân bón khoáng hòa tan No1 (TCCS 05)

  1)     Thành phần:

  Nts:30%; P2O5hh: 9%; K2Ohh: 9%; SiO2: 1%; S: 0,02%; B: 800ppm; Zn: 300 ppm; Fe: 100 ppm; Mg: 500ppm.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 10-10-27

  Phân bón Long Bình
  10-10-27

  Phân bón khoáng hòa tan No3 (TCCS 04)

  1. Thành phần:

  Nts:10%; P2O5hh: 10%; K2Ohh: 27%; SiO2: 1%; S: 5%; B: 1000ppm; Zn: 100 ppm; Fe: 100ppm;Cu: 500ppm. 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi Bo

  Phân bón Long Bình
  Canxi Bo

  Phân bón LB-KaC2 (TCCS 11)

  1)     Thành phần:

   Nts:4.5%; K2Ohh: 18%; SiO2: 0,01; MgO: 0,1%; CaO/Ca:10/ 7,1%; S: 0,05%; Zn: 100ppm; Fe: 100 ppm; Cu: 100 ppm; B: 1000ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi sữa

  Phân bón Long Bình
  Canxi sữa

  Phân bón LB CaO Sữa ( TCCS 02)

  1)     Thành phần:

  Nts:2%; K2Ohh: 10%; CaO/Ca: 30/21,4%; S: 1%; Zn: 300ppm; Fe : 100ppm;

  Mg: 500 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Trung vi lượnghot

  Phân bón Long Bình
  Trung vi lượng

  Phân bón trung vi lượng(TCCS 03)

  1. Thành phần:

              CaO/ca: 4/2,8%; S: 5%; MgO/Mg: 3/1,5%; B: 2000 ppm; Hữu cơ: 4,9%;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Bón lá 6-5-7

  Phân bón Long Bình
  Bón lá 6-5-7

  Phân bón LABIS 68 ( TCCS 01)

  1)     Thành phần:

  Nts:6%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 7%; Ca: 0,1%; Mg: 0,2%; S: 0,05%; B: 200ppm;  Zn: 500 ppm; Mo: 50 ppm; Cu: 150 ppm, Axit Amin: 2000 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết